Μοιραστείτε τη στιγμή

2x3 ίντσες αρκούν για να αποτυπώσετε τη στιγμή. Και με το γυαλιστερό χαρτί HP Zink οι αναμνήσεις απεικονίζονται καλύτερα από ποτέ.

Συνδεθείτε με τους κολλητούς σας

O HP Sprocket μπορεί να συνδεθεί με τις συσκευές των φίλων σας – αυτών που ήδη γνωρίζετε αλλά και των μελλοντικών.1

Εξερευνήστε τις δυνατότητες

Εκτυπώσεις σε μέγεθος τσέπης

Ο HP Sprocket πάει όπου κι εσείς! Βάλτε τον φορητό εκτυπωτή στην τσέπη σας και πάρτε τον μαζί σε όλες τις περιπέτειές σας.

Αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί

Ο HP Sprocket μπορεί να εκτυπώσει αυτοκόλλητες φωτογραφίες σε μέγεθος τσέπης! Εκτυπώστε τις αγαπημένες σας αναμνήσεις και κολλήστε τις στα αγαπημένα σας αντικείμενα.

Εκτυπώσεις μεγαλύτερου μεγέθους

Μεγαλύτερες εκτυπώσεις σημαίνει μεγαλύτερη πλάκα. Και όλα αυτά στη στιγμή με τον HP Sprocket Plus.

Foto da incorniciare in formato 10 x 15 cm

Stampa istantanee di elevata qualità, dai colori brillanti e resistenti allo sbiadimento, che durano fino a 100 anni.1,4.

Creatività e semplicità

Crea rapidamente splendidi collage, cartoline, biglietti e album per tutti i tuoi progetti fotografici. Stampa tutte le foto che desideri1.

ΕξερευνήστετηνεφαρμογήHPSprocketアプリ*

Προσαρμοσμένααυτοκόλλητα

Μπορείτοπρόσωπόσαςναγίνει絵文字; Κιόμωςμπορεί! ΟHPスプロケットμπορείναμετατρέψειοποιαδήποτεεικόνασεψηφιακόαυτοκόλλητο。 Χρησιμοποιήστεταγιαναδιακοσμήσετετιςφωτογραφίεςσαςμεμιαπροσωπικήπινελιά3

Λειτουργίαπλακιδίων

Θέλετεμιαεικόνασεμέγεθοςαφίσας; ΟHPスプロケットμπορείναβοηθήσει。 Με τη λειτουργία πλακιδίων μπορείτε να δημιουργήσετε μια μεγάλη εικόνα αποτελούμενη από κομμάτια των 2x3 ιντσών που εκτυπώνονται ένα-ένα3. Έχεικάτιαπόαφίσα、κάτιαπόπαζλ、αλλάσίγουραέχειπλάκα

Φωτογραφικόςθάλαμος

Οιδιασκεδαστικέςστιγμέςενόςφωτογραφικούθαλάμουχωρίςτονμικρόκαιστενόχώρο。 Μετηρύθμισηαυτήβγαίνουντέσσεριςγρήγορεςφωτογραφίεςκαιεκτυπώνονταισεέναφύλλο3

  • App Store
  • Google Play

Μαςμιλήσατε、σαςακούσαμε! Μάθετεπερισσότεραγιατηναπόσυρσητηςλειτουργίας«Εμφάνιση» ΔΙΑΒΑΣΤΕΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ。.

Μοιραστείτετηχαρά

Πάρτετοχαρτίπουχρειάζεστεγιαναμοιράζεστετιςστιγμέςσας。

Μοιραστείτετηχαρά

Πάρτετοχαρτίπουχρειάζεστεγιαναμοιράζεστετιςστιγμέςσας。

1。 ΑπαιτείταιηεφαρμογήHPSprocketアプリ。 Είναιδυνατήηταυτόχρονησύνδεσηπεριορισμένουαριθμούχρηστών。
2。 ΗονομασίαBluetoothείναισήμακατατεθένπουανήκειστονκάτοχότουκαιχρησιμοποιείταιαπότηνHPInc. Μάθετεπερισσότεραστηδιεύθυνσηhp.com/go/mobileprinting。
3。 ΑπαιτείταιηεφαρμογήHPSprocketApp。